ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

     Η οργάνωση της Σχολής περιλαμβάνει:

        1. Διοίκηση

        2. Διεύθυνση Σπουδών

        3. Γραμματεία - Υπασπιστήριο